Postrach menom exekúcia

Všeobecné informácie Roman Pavlíček

Žijeme v dobe, kde nás rôzne spoločnosti doslova „bombardujú“ reklamami a možnosťami kúpy čohokoľvek na čo si pomyslíme a to dokonca aj bez toho aby sme práve mali finančnú hotovosť. O to sa už postarajú bankové alebo nebankové subjekty a naše sny sa stávajú realitou. Za pomoci úverov alebo iných pôžičiek si žijeme bezstarostný život až do obdobia, keď ich zrazu nestíhame splácať. Dlhy stále narastajú a po niekoľkých výzvach na zaplatenie prichádza súdny príkaz a na scénu nastupuje exekútor.

Čo je exekúcia, kto ju vykonáva a ako sa jej vyhnúť

Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Exekúciu vykonáva osoba, ktorá má právomoci od štátu – exekútor. Ďalšími účastníkmi exekučného konania sú oprávnený, ktorý sa domáha splatenia svojej pohľadávky a podal podnet na exekúciu a povinný, ktorý je dlžník. V prípade, že sa jedná o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, účastníkom konania je aj menžel/ka dlžníka.

Exekúciu je možné vykonať len na podnet oprávneného, na základe exekučného titulu. Podľa § 41 Exekučného poriadku exekučným titulom sú:

 • vykonateľné rozhodnutia súdu, ak priznávajú právo, zaväzujú k povinnosti alebo postihujú majetok,
 • rozhodnutia orgánov Európskej únie,
 • rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul,
 • notárske zápisnice, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
 • osvedčenia o dedičstve, vykonateľné rozhodnutia bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
 • vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmiery schválené týmito orgánmi,
 • vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Cieľom exekučného konania je uspokojenie pohľadávky oprávneného z celého majetku povinného, čiže dlžníka, okrem majetku, ktorý je zákonom alebo súdnym rozhodnutím z exekúcie vylúčený.

Ako to celé prebieha

Exekučné konanie začína podaním návrhu zo strany oprávneného u exekútora. Exekútor následne predložením tohto návrhu a exekučného titulu požiada súd o vydanie poverenia na výkon exekúcie. Po vydaní tohto poverenia exekútor zistí prostredníctvom katastra, obecného úradu, daňového úradu, polície, sociálnej poisťovne atď. majetkové pomery povinného (dlžníka), zabavením ktorých by vedel uspokojiť pohľadávku oprávneného (navrhovateľa).
Ďalším krokom je upovedomenie dlžníka o začatí exekučného konania. Vyzve dlžníka aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby zniesol námietku voči exekúcii. Ďalej exekútor zakáže nakladať dlžníkovi odo dňa doručenia oznámenia so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Doručuje sa do vlastných rúk. Snaha vyhnúť sa začatiu konania neprebratím zásielky je márna, nakoľko po skončení úložnej lehoty sa zásielka považuje za doručenú. Povinný (dlžník) môže do 14 dní vzniesť námietku voči exekúcii. Pokiaľ je námietka opodstatnená súd ju uzná a exekúciu zastaví. Ak povinný námietku nepodá a uplynie dvojtýždňová lehota, exekútor vydá exekučný príkaz a začína samotné vymáhanie pohľadávky.

Spôsoby vykonávania exekúcie

Pokiaľ má dlžník povinnosť zaplatiť určitú finančnú čiastku, prebieha vymáhanie nasledujúcimi spôsobmi:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľnosti
 • predajom podniku
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

A pokiaľ má dlžník inú povinnosť ako zaplatenie finančnej čiastky, prebieha vymáhanie nasledujúcimi spôsobmi:

 • vyprataním
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je zablokovanie účtu povinného a stiahnutím požadovanej čiastky v prospech oprávneného uspokojiť jeho pohľadávku. V prípade, že dlžník takúto sumu nevlastní nariadia sa mu zrážky zo mzdy, mimo čiastky vypočítanej zo životného minima a počtu vyživovaných osôb, na ktorú exekútor nesmie siahnuť. Podľa výšky dlžnej sumy sa pristupuje k predaju hnuteľného resp. nehnuteľného majetku. Pri nehnuteľnostiach sa zriaďuje záložné právo v prospech oprávneného a pri následnom predaji nehnuteľnosti sa z výťažku uspokojuje jeho pohľadávka.

Pár rád na záver

Vždy komunikujte s veriteľmi, snažte sa dohodnúť na spôsobe vyplatenia Vašej pohľadávky. Pokiaľ veriteľ podal návrh na exekúciu, komunikujte s exekútorom. Dohodnite si v rámci Vašich možností, čo najrýchlejšie splatenie dlžnej sumy, aby nenarastali náklady na exekúciu. Dohodnite si splátkový kalendár. Požiadajte o odklad exekúcie, pokiaľ by nebol veriteľ odkladom poškodený, môže Vám súd odklad povoliť. Nepredávajte alebo iným spôsobom nenakladajte svojím majetkom počas exekúcie, pretože nesiete za takúto činnosť tresnú zodpovednosť. Ale hlavne ako slovenské príslovie hovorí „ dvakrát meraj a raz rež“, vždy si dvakrát premyslite, či požičanú čiastku budete schopní vrátiť a nie je to nad Vaše možnosti.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia