Ochranné pásma elektrického a plynového vedenia

Všeobecné informácie Ing. Štefan Páll

V praxi som sa už viac krát stretol s predajom pozemkov, ktoré mali obmedzenia kvôli energetickým produktovodom. Teda elektrickým a plynovým vedeniam. Súviselo to s ochranným, aj bezpečnostným pásmom, pričom samotné vedenie nemuselo ísť priamo cez vlastníkov pozemok. Takže pozemok mal určité obmedzenia s tým súvisiace, aj keď priamo na liste vlastníctva neboli uvedené žiadne ťarchy. Ani nemuseli, pretože samotné obmedzenie vyplýva zo zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z.z.). A majiteľ pozemku často o týchto skutočnostiach ani nevedel.

Aké sú teda ochranné pásma u konkrétnych produktovodov?


Ochranné pásmo elektrické vedenia

Ochranné pásma elektrických vedení upravuje §43 hore spomínaného zákona 251/2012 Z.z.

Nadzemné vedenie

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je:

 1. pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane:
  • pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
  • pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
  • pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 2. pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 3. pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 4. pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 5. pri napätí nad 400 kV 35 m.

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

 1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 4. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 5. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 6. vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Podzemné vedenie

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

 1. 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 2. 3 m pri napätí nad 110 kV.

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

 1. zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 2. vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.


Ochranné pásmo plynového vedenia

Ochranné pásma plynárenských zariadení upravuje §79 hore spomínaného zákona 251/2012 Z.z.
Ochranné pásma plynárenských zariadení je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

 1. 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
 2. 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
 3. 12 m pre plynovod smenovitou svetlosťou od 501mm do 700 mm,
 4. 50 m pre plynovod smenovitou svetlosťou nad 700mm,
 5. 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
 6. 8 m pre technologické objekty,
 7. 150 m pre sondy,
 8. 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.


Bezpečnostné pásmo plynového vedenia

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení upravuje §80 hore spomínaného zákona 251/2012 Z.z.
Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

 1. 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
 2. 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
 3. 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
 4. 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
 5. 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
 6. 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
 7. 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
 8. 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
 9. 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).

Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.


Záver:

Z toho všetkého vyplýva, že ak chcete stavať v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme energetických produktovodov, ku stavebnému povoleniu potrebujete kladné stanovisko vlastníkov produktovodov. Prax je taká, že v ochrannom pásme dostanete zamietavú odpoveď a v bezpečnostnom pásme MOŽNO dostanete aj kladnú odpoveď.

A úplne na záver ešte jedna perlička:

Zo zákona č. 251/2012 Z.z. vyplýva, že podnik, ktorý podniká v elektro-energetike alebo plynárenstve je oprávnený zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníky a pod.
Ak sa teda energetický podnik rozhodne, že cez váš pozemok povedie rozvod, mal by Vám zaslať najmenej 15 dní pred plánovaným začatím výstavby rozvodu oznámenie. Ak je veľký počet vlastníkov, alebo pobyt vlastníka nie je známy, použije sa doručenie tzv. verejnou vyhláškou. Tu je dôležité uviesť, že váš súhlas na zriadenie rozvodu sa vôbec nevyžaduje. Podnik teda môže legálne zriadiť rozvod aj bez vášho stanoviska. Môže sa stať, že o zriadení rozvodu alebo stožiaru elektrického vedenia na Vašom pozemku sa dozviete náhodou po určitom čase.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma, nehnuteľnosť sme sprostredkovali už viac ako 10.000 klientom, pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, pekné logo na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj nehnuteľnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI