Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti OTÁZKA OD VÁS Ľubor Mäsiar

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý sa podáva na mieste príslušnej správy katastra, v ktorej obvode sa nachádza predmetná nehnuteľnosť (byt, dom pozemok alebo chalupa). Účastníkom konania je účastník právneho úkonu (zmluvy), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Návrh na vklad sa podáva v podateľni príslušnej správy katastra, spolu s kúpnymi zmluvami, kolkami a ďalšími prílohami v jednom vyhotovení. Nezväzuje sa trikolórou a neoverujú sa na ňom podpisy účastníkov.

Náležitosti návrhu na vklad

  • Meno a rodné meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania, dátum narodenia, rodné číslo a štátna príslušnosť
  • Označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný, ako adresátovi
  • Označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti – napríklad na dom alebo byt
  • Číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri, predmet prevodu a mená účastníkov podľa kúpnej zmluvy (napr. kupujúci – predávajúci)

K návrhu sa prikladajú najmä tieto prílohy

  • Zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti v počte vyhotovení 2x –s overenými podpismi predávajúcich
  • Pri bytoch aj potvrdenie zo spoločenstva, alebo od správcu o úhradách za byt
  • Kolky 66,-EUR
  • Ak podávate zamýšľaný návrh v elektronickej podobe 51,-EUR a formulár sa prikladá k normálnemu návrhu 1x
  • Dohoda o splnomocnení k predaju, alebo kúpe nehnuteľnosti, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený

Ak príslušná správa katastra po preskúmaní náležitostí kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti zistí, že podmienky vkladu nehnuteľnosti sú splnené, rozhodne, že sa vklad povoľuje v opačnom prípade návrh zamietne. Ak ste nepodávali urýchlené katastrálne konanie, tak by mala urobiť do 30 kalendárnych dní. Proti rozhodnutiu správy katastra o povolení vkladu nie je prípustné odvolanie. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení. Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu sa vyznačí na zmluve a pošle obom zúčastneným stranám v písomnej podobe na adresy určené v kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti, či už domu, pozemku, bytu alebo chaty a podobne. Prípadné nezrovnalosti a neúplnosti v kúpnej zmluve rieši správa katastra odstránením chýb a nedostatkov počas prerušenia katastrálneho konania do odstránenia v 30 dňovej lehote, ak sa tak nestane tak ho zamietne. Treba si tiež uvedomiť, že ak v kúpnej zmluve spájate dokopy viacej právnych úkonov, tak za každý právny úkon musíte platiť kolky (napr. darovacia zmluva so zriadením vecného bremena). Nakoľko kúpa alebo predaj nehnuteľnosti nového domu, bytu alebo pozemku na výstavbu rodinného domu je vo vašom živote výnimočná záležitosť mali by ste sa obrátiť na odborníkov – realitné kancelárie.

Kontaktujte nás, radi pomôžeme aj vám, v realitách sme ako doma. Predaj nehnuteľnosti sme pomohli sprostrekovať už viac ako 15.000 klientom po celom Slovensku. Pozrite si naše recenzie a presvedčte sa, že na rýchly, bezpečný a profesionálny predaj vašej nehnuteľnosti, iba pekné logo realitnej spoločnosti nestačí.

CHCEM PREDAŤ/PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CHCEM KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZOZNAM REALITNÝCH MAKLÉROV ONLINE OCENENIE MOJEJ NEHNUTEĽNOSTI

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Vaše súkromie je prvoradé

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že vás táto hláška otravuje a vy súhlasíte s prednastavenými cookies, kliknite na Súhlasím (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia