Profesionáli v realitách

Tisíce spokojných klientov po celom Slovensku

Bezpečný a rýchly predaj/kúpa

Jednotka v realitách na slovenskom trhu

Overení profesionáli tisíckami klientov

Nechajte všetko na nás, rýchlo a bezpečne

Na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti

V prípade ak sa záujemca o kúpu nehnuteľnosti rozhodne nevyužiť služby realitnej kancelárie, mal by mať vedomosť o úskaliach...

V prípade, ak sa záujemca o kúpu nehnuteľnosti rozhodne nevyužiť služby realitnej kancelárie, mal by mať vedomosť o úskaliach, ktoré ho môžu pri jej kúpe nepríjemne zaskočiť.

V prvom rade odporúčam pozrieť si informáciu a údaje na liste vlastníctva predávanej nehnuteľnosti na www.katasterportal.sk.

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA sú uvedené nehnuteľnosti a informácie o nich. Údaje nehnuteľnosti, ako sú druh nehnuteľnosti, súpisné číslo, parcelné číslo, číslo bytu, poschodie, vchod a podobne.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY si overíte majiteľa nehnuteľnosti na základe jeho mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia a trvalej adresy jeho pobytu., spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti vám musí dávať jeden celok. Záleží od toho, či ste si vyhľadali nehnuteľnosť podľa mena vlastníka alebo čísla listu vlastníctva. Odporúčam vyhľadávanie na základe čísla listu vlastníctva, nakoľko spoluvlastnícky podiel vlastníkov nehnuteľnosti Vám musí dávať jeden celok – podiel 1/1. Ďalej tam nájdete titul nadobudnutia a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku.

Veľmi dôležitá je ČASŤ C: ŤARCHY

Ťarchy, môžu byť obmedzujúce a tie, ktoré nový majiteľ musí strpieť a kúpiť nehnuteľnosť aj s ňou.

Najčastejšie obmedzujúce ťarchy sú tie, ktoré si dal zapísať napr. veriteľ, exekútor, darujúci, mesto na list vlastníctva z dôvodu, že kataster bez jeho dokladu o splatení kvitancie k jej výmazu neodvkladuje nehnuteľnosť na nového majiteľa.

  • Prvou a najrozšírenejšou je ťarcha zapísaná v prospech banky, ktorá poskytla úver na kúpu nehnuteľnosti terajšiemu majiteľovi. Pri predaji je potrebné vyrovnať zostatok úveru a banka následne stiahne ťarchu. Zašle na kataster nehnuteľností takzvanú kvitanciu (doklad o tom, že dlh je splatený). Kataster následne vymaže ťarchu. Na jej výmaz má 60 dňovú lehotu. Dnes je bežné, že banky medzi sebou spolupracujú a z poskytnutého úveru kupujúcemu vyplatia hypotekárny úver predávajúceho a nemusí to byť v tej istej banke. Dôležité je, aby predávajúca cena nebola nižšia ako je výška úveru, ktorým je predávaná nehnuteľnosť zaťažená.
  • Bežné sú ťarchy napríklad v prospech exekútora, alebo v prospech fyzickej osoby, ktorá poskytla financie vlastníkovi nehnuteľnosti a kvôli zabezpečeniu pôžičky založil byt ako protihodnotu. Najprv sa vyplatia dlžoby a následne dotknuté osoby, inštitúcie požiadajú kataster o výmaz ťarchy. V prípade exekúcie neodporúčam kupovať nehnuteľnosť na ktorej sú zapísané ťarchy na viac ako tri exekúcie, nakoľko neviete či vyplatením jednej ťarchy počas jej výmazu nebude zapísaná na predávanú nehnuteľnosť ďalšia. Zo skúsenosti môžem povedať, že predávajúci, ak má podlžnosti voči tretím osobám a inštitúciám, nemá dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie takýchto exekúcií a podlžností. Musí sa to riešiť zvyčajne z finančných prostriedkov kupujúceho a to je niekedy veľký problém, nakoľko kupujúci kupujú na 90% nehnuteľnosti na hypotekárny úver. Každá banka požaduje, aby list vlastníctva pri poskytnutí úveru bol bez takýchto tiarch. Preto odporúčam v takomto prípade riešiť kúpu cez overenú realitnú kanceláriu a obrátiť sa na odborníkov. Nakoľko celý obchodný prípad treba vopred poriadne a zodpovedne naplánovať, aby kupujúci nebol uvedený do omylu a podvedený. Vo svojej praxi som s stretol s nehnuteľnosťou, kde bolo na jeden byt zapísaných 50 exekúcií. To je ale už prípad, kde neskôr veritelia boli uspokojení na základe dražby nehnuteľností.
  • Bežnou ťarchou je právo na dožitie niekoho, kto býva v nehnuteľnosti. Najčastejšie sa to stáva pri darovanej nehnuteľnosti, ak napr. rodič býva v nehnuteľnosti a daruje ju svojim potomkom a zapíše si na nehnuteľnosti právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti. Ťarchu je možné vymazať na základe dohody o zrušení doživotného bývania. Musia s tým súhlasiť všetky dotknuté osoby a je potrebné spísať zmluvu o zrušení tohto vecného bremena, kde sa overuje podpis oprávneného z vecného bremena, že s jeho zrušením súhlasí. V prípade, ak oprávnený z vecného bremena zomrie stačí na kataster zaniesť overený úmrtný list a v tomto prípade kataster túto ťarchu vymaže bezplatne. Musím ale podotknúť, že sa dá kúpiť nehnuteľnosť aj s takouto ťarchou, ktorá prejde na nového majiteľa. Ale, kto by chcel kúpiť nehnuteľnosť aj s takýmto vecným bremenom napríklad cudzou babkou. Je to na zasmiatie, ale už sa mi to v praxi stalo.
  • Môže sa vyskytnúť ťarcha v prospech mesta - vznikla pri odkupovaní bytov, majitelia dostali nejakú zľavu z ceny a preto tam na 10 rokov vzniklo záložné pravo. V takomto prípade si treba pozrieť nadobúdajúcu zmluvu ktorú uzatvoril predávajúci s mestom. V prípade, ak neprešlo napríklad 10 rokov, treba vyplatiť pokutu voči mestu a to vydá kvitanciu na jej výmaz z listu vlastníctva. V prípade, ak už prešlo 10 rokov, tak treba isť na príslušný kataster a ten vám dá informáciu čo treba urobiť. Niekedy sa stáva, že táto ťarcha nie je špecifikovaná na aké obdobie bola uzatvorená a preto bude potrebné doniesť z mesta priamo na kataster kvitanciu.
  • O čom ale mnoho záujemcov o kúpu netuší, je plnoletosť predávajúceho alebo kupujúceho. V prípade, ak jedna osoba zo zmluvných strán nedovŕšila pri podpísaní kúpnej zmluvy vek 18 rokov, celú vec musí odobriť príslušný súd. Rozhodnutie súdu sa prikladá ako príloha na kataster. Samozrejme takýto obchod sa natiahne minimálne na 3 a viac mesiacov. Je to z dôvodu, aby finančné prostriedky z predaja nehnuteľnosti alebo na jej kúpu neboli zneužité v neprospech maloletého. Zmluvy podpisuje jeho poručník. Zvláštna kapitola sú osoby zbavené svojprávnosti, ktorých predaj nehnuteľnosti tiež musí odobriť súd.
  • Môžete sa stretnúť aj so zákazom nakladania s nehnuteľnosťou. V tomto prípade je jasné, že nehnuteľnosť nemožno predávať. Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou sa v právnom poriadku využíva ako prostriedok predbežnej ochrany subjektívneho práva k nehnuteľnosti (predovšetkým vlastníckeho práva) v prípadoch, kedy je toto právo ohrozené/porušené zo strany iného subjektu. Ide o opatrenie, ktoré má dočasný charakter (trvá spravidla do skončenia súdneho, resp. iného konania) a v praxi súdov, prípadne stavebných úradov, sa realizuje formou rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia.
  • Pri predaji bytu je potrebný doklad od správcu bytu alebo spoločenstva vlastníkov, že predávajúci má riadne zaplatené nájomné ku dňu prevodu nehnuteľnosti a riadne prispieval do fondu údržby a opráv voči ostatným vlastníkom nehnuteľnosti. K tomu sa viaže ťarcha, ktorá nie je obmedzujúca pri predaji nehnuteľnosti, naopak kupujúci musí súhlasiť s jej prevzatím pri kúpe a to záložného práva v prospech vlastníkov bytových a nebytových priestorov v bytovom dome podľa §15 zák.č. 182/1993 Z.z.
  • K takýmto ťarchám patrí právo prechodu cez pozemok k nehnuteľnosti a to napríklad v prípade, ak sa byt nepredáva s pozemkom, ale pozemok patrí napríklad mestu a to musí vlastníkom bytov umožniť k ich nehnuteľnosti prístup. Vypratanie CO krytu počas vojnového stavu do 24 hodín, prístup k výmenníkovej stanici tepla a podobne.
  • Pri kúpe pozemku si treba zaistiť od mesta alebo obce územnoplánovaciu informáciu a zistiť, či kupujúci dostane stavebné povolenie na stavbu nehnuteľnosti. Predávajúci nie je zodpovedný za to, čo sa kupujúci rozhodne na nehnuteľnosti stavať. Dôležitou kapitolou sú ochranné pásma ktoré sa viažu k inžinierskym sieťam, elektrickým stĺpom a podobne.

Nehnuteľnosti, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva sa nedajú kupovať. Napríklad družstevný byt sa predáva zmluvou o prevode len členských práv k bytovému družstvu a nie kúpnou zmluvou do osobného vlastníctva kupujúceho. Kúpiť takýto byt na hypotéku je oveľa náročnejšie a nie všetky banky to umožňujú, preto sa takéto byty kupujú najčastejšie v hotovosti. Člen ale môže požiadať družstvo o odkúpenie do osobného vlastníctva a to splatením anuity, ktorá sa na byt viaže. Tento krok určite neodporúčame pred predajom nehnuteľnosti z dôvodu platenia dane z celej výške nehnuteľnosti počas najbližších 5 rokov.

Najdôležitejšie je odovzdanie finančných prostriedkov kupujúcim na účet predávajúceho. V prípade, ak sa nehnuteľnosť kupuje na hypotekárny úver, garantom vyplatenia kúpnej ceny je banka. Ale v prípade, ak sa rieši jej kúpa v hotovosti, musia si obe zmluvné strany dôverovať, že dodržia zmluvné podmienky zakotvené v kúpnej zmluve. Z praxe môžem povedať, že garantom je vždy tretia strana. V našom prípade realitná kancelária, ktorá kúpne zmluvy zanesie na príslušný kataster a to až po finančnom vyrovnaní zmluvných strán. Do ho času podrží kúpne zmluvy vo svojom depozite. V prípade, ak riešite kúpu mimo realitnej kancelárie, môžete finančné prostriedky uložiť v banke na vinkulačnom účte, alebo ich zložiť do depozitu u notára. A v tomto prípade budú finančné prostriedky poukázané predávajúcemu až po prepísaní nehnuteľnosti na kupujúceho a to do 30 kalendárnych dní. V prípade zrýchleného konania 15 dní. Tento spôsob je na 80% v praxi nereálny, nakoľko väčšina predávajúcich potrebuje finančné prostriedky na kúpu inej nehnuteľnosti a nemôže takýto dlhý čas čakať.

Ľubor
Mäsiar

0918 966 487
OSOBNÝ WEB

Chcete poradiť radšej osobne?

Potrebujete viac informácii ku kúpe/predaju/prenájmu?
Nechajte to na nás, sme profesionáli.

Novinky z HALO reality

Toľko noviniek, firemných a marketingových aktivít nenájdete v žiadnej inej realitnej kancelárii.

VIAC NOVINIEK - JEDINE V HALO

Dostali sme od vás už 4 446 pozitívnych recenzií

Spokojní klienti sú to najcennejšie, nechajte predaj vašej nehnuteľnosti na istotu a pridajte sa k ním aj vy. Pozrite si najnovšie fotky našich spokojných klientov, ktorí pochádzajú z celého Slovenska.

Stretli ste sa už s nami? Prosíme ohodnoťte vaše skúsenosti aj anonymne, v tomto dotazníku, ďakujeme.
Zobraziť všetky (4 446)

Máme už viac ako 25 000 klientov

Aktuálne máme už viac ako 25 000 klientov po celom Slovensku, ktorí cez HALO reality predali/kúpili/prenajali nehnuteľnosť. Spokojných klientov aj s fotkami si môžete pozrieť na podstránke našich realitných recenzií.

Sme overená realitná kancelária

V ponuke sme doteraz mali už viac 50 000 nehnuteľností po celom Slovensku, navyše sme členom Združenia realitných kancelárii (ZRKS). S nami máte istotu, sme overená realitná kancelária.

Aktuálne 4446 pozitívnych recenzií

Spoločnosť HALO reality má aktuálne už 4446 pozitívnych recenzií. Môžete si ich pozrieť na našej stránke spokojných klientov, navyše aj s fotkami. Kontaktujte nás a pridajte sa k nim aj vy.

Sme profesionáli v realitách

Jedine v HALO reality máte komplexný prehľad informácii o každom spolupracovníkovi. Na kvalite nám záleží, každý jeden maklér je viackrát do roka školený a spokojnosť pravidelne overovaná u našich klientov.

Realitná poradňa/blogy/inšpirácie

Sme profesionáli, pozrite si našu realitnú poradňu - najdôležitejšie otázky pri kúpe/predaji nehnuteľnosti, blogy maklérov, či naše inšpirácie pri zariaďovaní nehnuteľnosti.
Nenašli ste čo ste hľadali, napíšte nám otázku.

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia