Profesionáli v realitách

Tisíce spokojných klientov po celom Slovensku

Bezpečný a rýchly predaj/kúpa

Jednotka v realitách na slovenskom trhu

Overení profesionáli tisíckami klientov

Nechajte všetko na nás, rýchlo a bezpečne

Základné pravidlá písania dokumentov (kúpna zmluva, návrh na vklad)

Aj písanie má svoje pravidlá - kde dať medzeru, ako písať zátvorky, lomítka...

Každý z nás určite vie, že správne písanie dokumentov je dôležité, ale mnohokrát sa bagatelizuje a načo by sme sa „trápili“ správnou gramatikou, veď nám ich úrady akceptujú. Treba si však uvedomiť, že aj gramaticky správne písanie písomností patrí do našej kultúry, ostávajú v archívoch po dlhé roky, slúžia na právne účely a preto by sme nemali podceniť ani túto oblasť. Uvedieme si príklady najčastejších chýb, akých sa dopúšťame napríklad pri písaní kúpnej zmluvy.

Meno a priezvisko

Pri písaní mena v slovenčine sa ustálene používa poradie meno + priezvisko (Jozef Novák). Často sa u nás stretávame s písaním mena a priezviska naopak. Je to nesprávne a takéto poradie používa Maďarsko, Japonsko a Vietnam. Obrátené poradie je možné napríklad v abecedných registroch a priezvisko od mena oddeľujeme čiarkou (Novák, Jozef).

Spojovník

Spojovník sa píše bez medzier. Spája dve slová na vyjadrenie spolupatričnosti pôvodne samostatných slov (napríklad Bratislava-Trnávka), spája tiež časti zložených slov vyjadrených číslicami a písmenami (napríklad 2-izbový byt). Ak je spojovník na konci riadka, musí sa zopakovať aj na začiatku nasledujúceho riadka bez medzery pred druhou časťou výrazu.

Bodka, čiarka a dvojbodka

Všetky tieto interpunkčné znamienka sa píšu tesne za príslušným slovom bez medzery. Túto chybu robíme najčastejšie (správne píšeme Meno a priezvisko kupujúceho: Jozef Novák, nie Meno a priezvisko : Jozef Novák). Ak sa veta končí skratkou, bodka za skratkou plní funkciu bodky, nedávame teda dve bodky. Bodku nepíšeme na konci riadkov adresy, za dátumom ani za nadpismi článkov, kapitol a pod., pokiaľ stojí tento text na samostatnom riadku.

Zátvorky a lomka

Zátvorky priliehajú bez medzier z ľavej aj pravej strany vety uvedenej v zátvorkách. Najčastejšou chybou je písanie medzier medzi slovom a zátvorkou. Nemôžu stáť samostatne, pretože plnia svoju funkciu len spolu s textom uvedeným vnútri nich. Používajte najmä okrúhle zátvorky, nie hranaté. Lomka sa píše bez medzier medzi číslom účtu a kódom banky, v rodnom čísle, pri vyjadrení podielov (napríklad 5488/16, spotreba 7,8 l/100 km).

Skratky

Za textovými skratkami sa píše bodka a za ňou medzera (napríklad č. 1 = číslo jeden, t. j. = to jest, Z. z. = Zbierka zákonov, v. z. = v zastúpení). Bodka sa píše aj za skratkou v názvoch miest, napríklad Moldava n. Bodvou, uprednostňujte však neskrátený tvar. Je nutné odlišovať skratky od značiek, ktoré majú ustálenú medzinárodnú podobu (napr. cm = centimeter, h = hodina). Za takýmito značkami sa bodka nepíše.
Skratky akademických titulov sa uvádzajú pred menom. Za skratkou sa píše bodka a tiež sa oddeľuje medzerou. Ak má osoba viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými. Skratky pedagogických titulov sa píšu pred akademickými titulmi s malým písmenom (napr. prof. PhDr. Jozef Novák). Absolventi doktorandského štúdia majú priznanú akademickú hodnosť a uvádzajú sa za menom. Tiež sa oddeľujú čiarkou (napr. doc. Ing. Jozef Novák, PhD.). Za skratkami právnych foriem a organizácií sa píše bodka, za ktorou nasleduje medzera. V praxi to často ignorujeme (nesprávne s.r.o. = spoločnosť s ručením obmedzeným, správne má byť s. r. o.). Dajte si pozor na presné uvádzanie obchodného mena z Obchodného registra, lebo aj zámena jedného písmena môže spôsobiť problémy pri právnych úkonoch.

Paragraf, percento a metre štvorcové

Značka paragrafu sa píše len v spojení s číslom, inak sa nahrádza slovom a píše sa s medzerou z oboch strán. Pri uvádzaní viacerých paragrafov sa značka píše pre každý z nich osobitne. Nie je teda správne značky paragrafu zdvojiť (§ 8, § 10 - § 20).
Zložené prídavné mená vyjadrené číslom a slovom sa píšu so spojovníkom (3,5-percentný úrok). Zložené prídavné mená vyjadrené číslom a značkou percenta sa píšu s medzerou (3,5 % úrok, 1,5 % pokuta).
Metre štvorcové vyznačujeme pomocou horného indexu. Texty obsahujúce indexy sa píšu s riadkovaním 1 ½. Za číslom je medzera, index k číslu pripájame bez medzery (správne 48,3 m², nesprávne 48,3m ²).

Písanie číslic, čísel a peňažných súm

Pri písaní číslic robíme často chyby a to nesprávnym členením, vkladaním alebo vynechaním medzery na nesprávnom mieste, čo sťažuje spracovanie číselných údajov. Zvýrazňovanie čísel riedeným písmom je neprípustné. Arabské číslice 0 – 9 sa píšu priamo z klávesnice. Je nesprávne nahrádzať 0 písmenom „O“ alebo 1 písmenom „l“.
Desatinné čísla sa oddeľujú od jednotiek desatinnou čiarou bez medzery. Ak za sebou nasleduje viac čísel s desatinnými číslami, jednotlivé čísla oddeľujeme bodkočiarkou a medzerou, čím sa odstránia pochybnosti o funkcii čiarky (príklad 148,6; 3,42; 8 632,6).
Radové číslovky vyjadrené číslicami sa píšu s bodkou, za ktorou nasleduje medzera (8. A trieda, 2. kapitola).
Peňažné sumy sa spravidla členia na trojčlenné skupiny číslic od desatinnej čiarky doľava pomocou medzery. Sumy vyjadrené štvormiestnym celým číslom sa môžu písať aj bez medzery. Samotné banky však majú spôsob písania peňažných súm upravené vo svojich interných smerniciach. Odporúča sa informovať v konkrétnej banke o spôsobe písania súm v bankových dokladoch (príklad € 12345,60; € 12 345,60; € 12.345,60; cena tovaru je 6 465 eur).
Na kúpnej zmluve musia byť sumy rozpísané aj slovom. Je to veľmi dôležité, aby nedošlo k omylu. Ak zle rozpíšete sumu slovom, môže kataster pozastaviť konanie, treba si preto dávať veľký pozor, aby ste predišli komplikáciam. Sumu 1856,63 € správne napíšeme tisícosemstopäťdesiatšesť eur a šesťdesiattri eurocentov alebo centov. Platidlo euro sa skloňuje podľa vzoru mesto (genitív množného čísla je eur) a píše sa s malým začiatočným písmenom. Použiť môžeme aj značku €, v bankovej praxi sa používa medzinárodný kód EUR. Podobu Eur nepoužívame.

Písanie dátumu

Dátum sa môže vyjadriť číselne alebo slovno-číselným spôsobom. Pri číselne vyjadrenom dátume používame dve číslice v dni aj mesiaci, rok vyjadrujeme štyrmi číslicami. U nás je zaužívaný vzostupný spôsob. Deň a mesiac sa píšu radovou číslovkou s bodkou, za rokom už bodku nedávame. Za bodkou dávame medzeru, ale v prípade potreby medzeru dať nemusíme. Vynechanie bodky je neprípustné (príklad správneho písania dátumu vzostupným spôsobom 29. 06. 2016, prípadne 29.06.2016). Slovno-číselne vyjadrený dátum je u nás veľmi častý, pri ktorom sa deň píše radovou číslovkou bez nuly, mesiac slovom zväčša v druhom páde, rok základnou číslovkou (príklad 29. júna 2016, Bratislava 29. júna 2016).

Čísla bankových účtov a iné čísla

Číslo bankového účtu sa u nás uvádza už len výlučne vo forme IBAN a skladá sa z 24 alfanumerických znakov. V listinnej podobe má rovnakú štruktúru ako v elektronickej, podmienkou je však rozdelenie čísla do skupín po štyroch znakoch oddelených separátom.
Elektronická podoba: SK6807200002891987426353
Listinná podoba: SK68 0720 0002 8919 8742 6353
Rodné číslo, číslo pasu, IČO a DIČ sa píšu bez medzier. Číslo občianskeho preukazu, vodičského preukazu, značka auta a iné normy sa píšu tak, ako sú uvedené v príslušných dokladoch.

Riedené písmo

Pri písaní riedeným písmom sa medzi jednotlivé písmená slova vkladá jedna medzera. Medzera sa vkladá aj medzi písmená „ch“, „dz“, „dž“, aj medzi interpunkčné znamienka pripojené k zvýraznenému slovu. Slová písané riedeným písmom sa od ostatného textu oddeľujú tromi medzerami (... na základe kúpnej zmluvy p o v o ľ u j e).

Pečiatka a podpis

Ak je písomnosť opatrená pečiatkou, podpis sa umiestňuje pod odtlačok pečiatky. V praxi sa často stretávame s tým, že podpis je v odtlačku pečiatky. Je to nesprávne! Znamená to znehodnotenie pečiatky, nečitateľnosť jej obsahu. Treba si uvedomiť, že písomnosť sa môže stať dôkazovým prostriedkom v právnych sporoch, kde sa napríklad grafologickými skúškami preveruje pravosť podpisu. Nejde tu teda o estetickú stránku, ale o prísne funkčnú stránku údajov. (Zdroj: STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností – výklad normy, NBS)

Mgr. Kristína
Jediná

0917 436 749
Váš osobný realitný maklér Dunajská Streda
OSOBNÝ WEB

Chcete poradiť radšej osobne?

Potrebujete viac informácii ku kúpe/predaju/prenájmu?
Nechajte to na nás, sme profesionáli.

Novinky z HALO reality

Toľko noviniek, firemných a marketingových aktivít nenájdete v žiadnej inej realitnej kancelárii.

VIAC NOVINIEK - JEDINE V HALO

Dostali sme od vás už 4 446 pozitívnych recenzií

Spokojní klienti sú to najcennejšie, nechajte predaj vašej nehnuteľnosti na istotu a pridajte sa k ním aj vy. Pozrite si najnovšie fotky našich spokojných klientov, ktorí pochádzajú z celého Slovenska.

Stretli ste sa už s nami? Prosíme ohodnoťte vaše skúsenosti aj anonymne, v tomto dotazníku, ďakujeme.
Zobraziť všetky (4 446)

Máme už viac ako 25 000 klientov

Aktuálne máme už viac ako 25 000 klientov po celom Slovensku, ktorí cez HALO reality predali/kúpili/prenajali nehnuteľnosť. Spokojných klientov aj s fotkami si môžete pozrieť na podstránke našich realitných recenzií.

Sme overená realitná kancelária

V ponuke sme doteraz mali už viac 50 000 nehnuteľností po celom Slovensku, navyše sme členom Združenia realitných kancelárii (ZRKS). S nami máte istotu, sme overená realitná kancelária.

Aktuálne 4446 pozitívnych recenzií

Spoločnosť HALO reality má aktuálne už 4446 pozitívnych recenzií. Môžete si ich pozrieť na našej stránke spokojných klientov, navyše aj s fotkami. Kontaktujte nás a pridajte sa k nim aj vy.

Sme profesionáli v realitách

Jedine v HALO reality máte komplexný prehľad informácii o každom spolupracovníkovi. Na kvalite nám záleží, každý jeden maklér je viackrát do roka školený a spokojnosť pravidelne overovaná u našich klientov.

Realitná poradňa/blogy/inšpirácie

Sme profesionáli, pozrite si našu realitnú poradňu - najdôležitejšie otázky pri kúpe/predaji nehnuteľnosti, blogy maklérov, či naše inšpirácie pri zariaďovaní nehnuteľnosti.
Nenašli ste čo ste hľadali, napíšte nám otázku.

HALO asistentka
X X
Dobrý deň, ako Vám môžem pomôcť?
CHCEM ZAČAŤ ODZNOVU
Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

Súhlasím Zmeniť nastavenia