Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou HALO reality s.r.o., so sídlom Prievidza, M.Rázusa 836/8, 971 01, IČO: 46565701, DIČ: 2023453828 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vložka číslo 25924/R, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza, kontakt: 0903 472 744.

 • realitnou kanceláriou HALO reality, s.r.o. sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.
 • realitná kancelária HALO reality, s.r.o. je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.
 • klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária HALO reality, s.r.o. poskytuje realitné služby na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou HALO reality, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") u realitnej kancelárie HALO reality, s.r.o.
 • klient uplatňuje prípadné reklamácie v realitnej kancelárii, v ktorej mu boli služby poskytnuté, tj. v HALO reality, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza, mobil: 0918 966 487, e-mail: reaity@haloreality.sk.
 • realitná kancelária HALO reality, s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou HALO reality, s.r.o.. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti HALO reality, s.r.o. na konci tejto stránky.
 • reklamácia bude realitnou kanceláriou HALO reality, s.r.o. vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v náročnejších prípadoch do 10 pracovných dní, pokiaľ sa realitná kancelária HALO reality, s.r.o. s klientom písomne nedohodne inak.
 • reklamáciu môže realitná kancelária HALO reality, s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • pokiaľ realitná kancelária HALO reality, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni pokiaľ je možné nežiadúci stav odstrániť a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie zľava na poskytovaných realitných službách.
 • pokiaľ realitná kancelária HALO reality, s.r.o. uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom klienta.
 • neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.
 • na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária HALO reality, s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 • realitná kancelária HALO reality, s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2012. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou HALO reality, s.r.o.

Formulár na stiahnutie: reklamačný formulár (.docx, 34kB)