Etický kódex

Tento etický kódex predstavuje spoločenské pravidla, štandardy a postupy, ktoré umožňujú efektívne fungovanie celej realitnej kancelárie na území celého Slovenska. Etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú fungovanie celej realitnej kancelárie tak, aby boli klientom poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby.

HALO reality vždy poskytuje svoje služby s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi, obchodnou etikou a dobrými mravmi, tak aby klienti realitnej kancelárie neboli uvedení do omylu a neutrpeli žiadnu majetkovú a nemajetkovú ujmu.

HALO reality nesmie ponúkať nehnuteľnosti k predaju alebo k prenájmu bez súhlasu priamych vlastníkov týchto nehnuteľnosti.

Za účelom korektnosti a serióznosti pri stanovení kúpnej ceny a provízie HALO reality za predávanú nehnuteľnosť a za účelom ochrany práv zúčastnených strán realitného obchodu a z dôvodu právnej istoty zúčastnených strán, uzatvára realitná kancelária vždy pred uskutočnením realitného obchodu so svojimi klientmi písomnú zmluvu, aby vzhľadom na serióznosť a v súlade oboch vzájomných práv a povinností súvisiacich s realitným obchodom nebolo žiadnych pochybností.

Pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností HALO reality vždy rešpektuje vzájomnú dohodu s majiteľom nehnuteľnosti o splatení provízie realitnej kancelárie.

HALO reality zastupuje vždy záujmy všetkých svojich klientov a rovnako spravodlivo sa správa ku všetkým účastníkom realitného obchodu.

HALO reality nikdy nezneužíva svoje postavenia v neprospech klienta.

HALO reality pri prezentácií svojich ponúkaných nehnuteľnosti nikdy nezavádza svojich klientov, informácie o nehnuteľnostiach uvádza pravdivé a úplné.

HALO reality vždy uvádza ceny aj s províziou realitnej kancelárie a zaväzuje sa vždy uvádzať pravdivé údaje o cene ponúkaných nehnuteľností.

HALO reality prijíma od záujemcov o kúpu – prenájom nehnuteľnosti rezervačné zálohy na svoj firemný účet a nikdy až do skončenia realitného obchodu nepoužije peniaze svojich klientov pre potreby realitnej kancelárie.

HALO reality preberá od svojich klientov len peniaze za rezervovanie nehnuteľnosti, alebo sprostredkovanie prenájmu. Zvyšné peniaze si kupujúci a predávajúci vzájomne prevedú z účtu na účet alebo v hotovosti. Žiaden z maklérov HALO reality nesmie prevziať peniaze za predaj nehnuteľnosti na žiadny účet ani v hotovosti.

HALO reality a jej makléri a zamestnanci, sa zaväzujú pri vykonávaní realitnej činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musia rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmú prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získali od svojich klientov v minulých, v súčasných, alebo možných obchodoch. V žiadnom prípade nesmú používať takúto informáciu voči tretím osobám bez ich výslovného splnomocnenia.

HALO reality a zamestnanci realitnej kancelárie pri komunikácii s klientmi vystupujú vždy slušne a zachovávajú si jasné vzťahy. Nesmú sa znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmú sa prezentovať ako súkromná osoba.

HALO reality a zamestnanci realitnej kancelárie sa zaväzujú starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami.

V konaní pred úradmi sú makléri a zamestnanci HALO reality povinní zachovávať slušnosť, korektnosť a svojím vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňujú.

HALO reality nesmú bez súhlasu klienta zverejniť či poskytnúť akékoľvek osobné dôverné a bežne nedostupné informácie o svojich klientoch tretej osobe.

HALO reality priebežne školí svojich realitných maklérov a zamestnancov svojim firemným školiacim programom tak, aby bola neustále zvyšovaná ich odborná kvalifikácia pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

Reklamačný poriadok v prípade nespokojnosti s našími službami na tejto stránke.