Prečo sa s nami nemusíte báť

Je samozrejmé, že každý kto kupuje alebo predáva nehnuteľnosť, má určité obavy aby ho niekto neoklamal a neprišiel tak o svoje peniaze, veľakrát aj o celoživotné úspory.

Hneď pri nábere nehnuteľnosti do ponuky našej realitnej kancelárie preverujeme skutočný stav nehnuteľností, overujeme majiteľov a skutočný stav nehnuteľnosti na liste vlastníctva. Nehnuteľnosti zaťažené ťarchami, ktoré obmedzujú prevod nehnuteľnosti, tieto riešime hneď na začiatku a snažíme sa nájsť spoločné riešenia, aby sa daná nehnuteľnosť dala zobchodovať.

Naša realitná kancelária ani žiaden z našich maklérov nesmie prebrať od klientov peniaze za predaj nehnuteľností (okrem rezervačných záloh) na žiaden bankový účet a ani v hotovosti.

Kupujúci a predávajúci si peniaze vzájomne odovzdajú medzi sebou, najčastejšie bankovým prevodom z účtu na účet.

Naša kancelária je zárukou toho, že vaša nehnuteľnosť nebude prevedená na katastrálnom úrade SR skôr než predávajúci nebude mať peniaze od kupujúceho na svojom účte alebo ich nepreberie v hotovosti a s touto skutočnosťou nás neoboznámi, respektíve nedoručí nám o tom doklad.

Následne až po tejto skutočnosti doručíme vaše kúpno - predajné zmluvy na katastrálny úrad k prepisu nehnuteľnosti na nového majiteľa. O tejto skutočnosti budú obe strany informované doručením dokladu Návrh na povolenie na vklad vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti, ktorý je riadne potvrdený príslušným katastrálnym úradom s dátumom jeho prijatia a číslom katastrálneho konania.

Ak majú klienti záujem, zabezpečíme im úschovu peňazí notárskou zábezpekou, alebo vinkuláciou na účte v banke, ktorý je za týmto účelom vo vami vybranej banke zriadený. V praxi to znamená, že peniaze budú poukázané predávajúcemu až po konečnom prepise nehnuteľnosti na nového majiteľa. Táto cesta je však zdĺhavá a pre klientov pridrahá.